Рус Укр
ГлавнаяБлогиГромада Грибович на Львівщині готується затвердити власний Статут
Опросы все опросы
ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ ВАМ ВОВМРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ ЗА УСЛУГИ ЖКХ?
Слишком высокие тарифы
Регулярное повышение квартирной платы
Низкое качество услуг или их полное отсутствие
Не соблюдение исполнителями сроков по вывозу мусора
Бездействие ЖЭКа
Ничего, я всегда вовремя плачу
Я не считаю нужным платить за коммунальные услуги

  

 

телефонный справочник ЖКХ

комунальний кодекс

Громада Грибович на Львівщині готується затвердити власний Статут

2788
У взаємних консультаціях з орг. комітетом громади села Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області, головою Грибовицької сільради І. Пителем, мною був підготовлений проект Статуту Територіальної громади с. Великі Грибовичі.

У взаємних консультаціях з орг. комітетом громади села Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області, головою Грибовицької сільради І. Пителем, мною був підготовлений проект Статуту Територіальної громади с. Великі Грибовичі.

Проект                                                      

СТАТУТ

Територіальної громади села Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області

 

 

На виконання свого обов’язку, з метою дотримання народовладдя,  яке реалізується на основі ст. 5, абзац 1 Конституції України, ми приймаємо статут територіальної громади села Великі Грибовичі.

Преамбула

 

Цей Статут розроблений на дотримання конституційного ладу у національно-адміністративній територіальній одиниці село Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області згідно з Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською хартією місцевого самоврядування,  ратифікованою Верховною Радою 15.07.1997 року № 452/97-ВР, інших законів України і визначає основи життє­діяльності територіальної громади села та засади здійснення нею місцевого самоврядування з урахуванням історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування в селі  Великі Грибовичі для забезпечення його соціально-економічного, культурного розвитку, збереження та примно­ження досягнень і традицій.

 

РОЗДІЛ І

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правова основа Статуту

1.   Статут територіальної громади села (далі-Статут) є основним
нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно
до Конституції України, Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15.07.97 № 452/97-ВР, інших законів України.

   2. Статут є основним нормативно-правовим актом територіальної гро­мади села, діє на її території і має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування

   3.  Предметом відання Статуту є основні аспекти здійснення місцевого самоврядування в селі Великі Грибовичі

 

 

 

         

                 РОЗДІЛ II 

   

                             МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В СЕЛІ

Стаття 2. Система місцевого самоврядування

 

1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування і основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села (ст.6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні »(далі Закон).

Вказує, що повинно бути так: (Стаття 5. Система місцевого самоврядування

2.Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою села  безпосередньо через комітет громадських представників в межах прав, наданих їм Конституцією та законами України, окрім повноважень, які делегує своїм представницьким органам місцевого самоврядування (сільській раді) та їх виконавчим органам (ст. 140, 143 Конституції України).

    

Стаття 3. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в селі, діяльність його органів і посадових осіб

1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування села діють відповідно до повноважень, наданих їм Конституцією України, за­конами України і цим Статутом.

2. Органи і посадові особи державної влади на території села  не мають права втручатися в законну діяльність органів і посадових осіб міс­цевого самоврядування, крім випадків, передбачених законодавством.

3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядуван­ня села з органами державної влади, діяльність яких поширюєть­ся на територію села, базується на засадах поєднання інтересів територіальної громади та держави, співробітництва й взаємодопомоги, забезпечення здійснення завдань її соціально-економічного та культурного розвитку .

4. Обмеження права територіальної громади на місцеве самовряду­вання можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану згідно із законами України ( ст.21 Закону).

 

Стаття 4. Обов'язковість рішень, прийнятих територіальною громадою села

 

1. На території громади с. Великі Грибовичі всі рішення територіальної громади і її уповноважених органів, прийняті у відповідності зі Статутом, є обов’язкові для розгляду і виконання органами і посадовими особами місцевого самоврядування Грибовицької сільської ради .

Стаття 5. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою.

   Вони періодично, але не менш як  два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету села, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність.

2. Територіальна громада в будь-який час може достроково припини­ти повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права й свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються чинним за­конодавством.

4. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.

5. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відпо­відальність у разі порушення ними Конституції або законів України.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними перед громадою.

6. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що
виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових
осіб місцевого самоврядування, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

 

РОЗДІЛ III

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА СЕЛА

ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА її ЧЛЕНІВ НА УЧАСТЬ

У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Стаття 6. Територіальна громада села

1. Територіальну громаду села (далі - територіальну громаду) складають жителі, які  постійно проживають на її території. За рішенням загальних зборів жителів с. Великі Грибовичі, членом територіальної громади  може бути кожний громадянин України, який має на території громади нерухоме майно (спадкоємці майна жителів, які проживають чи проживали на території громади, дачники) або проживає постійно чи тимчасово на території громади.

2. Територіальна громада має права й обов'язки в межах наданих їй повноважень та виділених ресурсів вирішувати під свою повну відпо­відальність усі справи місцевого значення.

 3. Територіальна громада є суб'єктом права комунальної власності. володіє, користується та розпоряджається майном комунальної власності.

 

Стаття 7. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування

 

1. Територіальна громада с. Великі Грибовичі бере на себе відповідальність і здійснює безпосередньо самоврядування через комітет громадських представників, окрім повноважень, які делегує своїй сільській раді.

2. Форми участі членів територіальної громади в місцевому само­врядуванні передбачені чинним законодавством.

3. Перелік форм участі жителів села  у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів села у здійсненні місцевого самоврядування.

5.    Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь
у місцевому самоврядуванні  залежно від їх раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціаль­ного походження, майнового стану, терміну проживання в селі, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 8. Загальні збори громадян

 

 Загальні збори громадян - це збори членів територіальної громади, які проводяться в межах села та є  формою  їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення (ст.8 Закону).

2. До компетенції загальних зборів громадян належить:

- розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції України та законів України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;

- обговорення проектів рішень сільської ради та їх органів з питань сільського життя;

    - внесення пропозицій з питань порядку денного сесій сільської ради та її органів;

    - заслуховування інформації сільського голови, посадо­вих осіб місцевого самоврядування села, звітів керівників під­приємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, порушення в разі необхідності перед відповідною радою питання про притягнення посадових осіб до відповідальності;

    - інформування населення про прийняті радами та їх виконавчими ор­ганами рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої та виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси територіальної громади;

   -  утворення органів самоорганізації населення;  

   -  прийняття статуту територіальної громади та внесення змін до нього;    

   - обрання  громадських  комітетів  і  рад   самоврядування, визначення їх статусу ( Положення про загальні збори громадян за місцем проживання    в Україні Постанова ВР України  від 17 грудня 1993 року N 3748-XII)

- розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни
і праці, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім'ям та іншим категоріям громадян, внесення відповідних пропозицій на розгляд сільської ради та її органів;

    - внесення пропозицій щодо встановлення сільською радою місцевих податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик;

   - розгляд питань про найменування, перейменування вулиць, про­вулків, скверів, парків, внесення пропозицій з цих питань;

   - обговорення питань, пов'язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприяння органам місцевого самовря­дування, державним органам у проведенні робіт щодо ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформації виконавчих органів сільської  ради про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

   - розгляд питань про внесення на розгляд сільської ради пропозицій про проведення місцевого референдуму;

- обговорення інших питань, що зачіпають інтереси територіальної громади.

3.У роботі загальних зборів громадян беруть участь члени територі­альної громади, які досягли 18-ти річного віку і не визнані судом недієздатними.

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь сільський голова, народні депутати України, депутати обласної, районної, посадові особи органів міс­цевого самоврядування, представники органів державної влади, об'єднань громадян, установ, організацій та підприємств, які заінтересовані у ви­рішенні питань, що розглядаються на зборах.

4. Загальні збори громадян скликаються в міру необхідності, але не  менш

як один раз на рік, і є правомочними за умови присутності
на них не менше третини членів територіальної громади. Збори представників громадян  є правомочними за умови присутності на них не менше половини обраних або призначених представників.

5. Збори скликаються сільським головою  або  її  виконавчим органом, комітетом громадських представників або його головою.

6. Рішення про скликання зборів доводиться  до  відома громадян, які проживають на відповідній території,  не  пізніше  як за 5 днів до їх проведення з  зазначенням  часу

Олег Пилипенко
 
Комментарии (0)
Блоги